Thủ tuc chấm dứt quyền hội viên

 1. Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội có đơn gửi cho Ban Chấp hành. Quyền và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Chấp hành ra thông báo chấp thuận.
 2. Hội viên bị khai trừ trong trường hợp:
  • Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Hiệp hội;
  • Vi phạm nghiêm trọng Ðiều lệ này và các quy định của Hiệp hội;
  • Không đóng hội phí trong vòng 60 ngày, kể từ khi Hiệp hội thông báo lần thứ 2;
  • Vi phạm pháp luật.
 3. Hội viên bị khai trừ khi có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành tán thành. Quyết định khai trừ hội viên có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hiệp hội ký.
 4. Ban Chấp hành thông báo danh sách hội viên xin ra khỏi Hiệp hội và hội viên bị khai trừ cho tất cả các hội viên khác.
The 1st Best Vietnam Rice Contest
The 1st Best Vietnam Rice Contest
The 1st Best Vietnam Rice Contest
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
Previous
Next
13/06/2024
Rice
Vietnam
Thailand
India
Pakistan
5% Broken
570 -3 618 -6 n/a 0 583 1
25% Broken
549 -3 557 -6 n/a 0 542 -4
100% Broken
475 -8 460 -6 n/a 0 454 -3

From 30/05/2024-06/06/2025
(VND/kg)

Rice
Max Price
Average
+/- Weekly
Paddy in the field
      7.125        7.089  -43 
Paddy at the warehouse       9.050        8.575  -42 
Brown rice grade 1     12.250      11.392  -208 
Milled rice grade 1      14.250      13.740  -150 
5% broken
    13.950      13.521  -164 
15% broken
    13.750      13.292  -167 
25% broken
    13.300      12.917  -125 
Broken 1/2     10.850      10.500  -14 
Bran
      7.350        7.193  +79 

Exchange Rate

10/06/2024
Currency Code Currency Name Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,25
EUR Euro 0,93
IDR Indonesian Rupiah 16306,00
MYR Malaysian Ringgit 4,72
PHP Philippine Peso 58,73
KRW South Korean Won 1374,95
JPY Japanese Yen 156,93
INR Indian Rupee 83,53
MMK Burmese Kyat 2098,27
PKR Pakistani Rupee 278,51
THB Thai Baht 36,74
VND Vietnamese Dong 25418,97