Thủ tuc chấm dứt quyền hội viên

 1. Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội có đơn gửi cho Ban Chấp hành. Quyền và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Chấp hành ra thông báo chấp thuận.
 2. Hội viên bị khai trừ trong trường hợp:
  • Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Hiệp hội;
  • Vi phạm nghiêm trọng Ðiều lệ này và các quy định của Hiệp hội;
  • Không đóng hội phí trong vòng 60 ngày, kể từ khi Hiệp hội thông báo lần thứ 2;
  • Vi phạm pháp luật.
 3. Hội viên bị khai trừ khi có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành tán thành. Quyết định khai trừ hội viên có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hiệp hội ký.
 4. Ban Chấp hành thông báo danh sách hội viên xin ra khỏi Hiệp hội và hội viên bị khai trừ cho tất cả các hội viên khác.
The 1st Best Vietnam Rice Contest
The 1st Best Vietnam Rice Contest
The 1st Best Vietnam Rice Contest
Vietnam - Hongkong B2B Rice Trade Networking 2019
Vietnam - Hongkong B2B Rice Trade Networking 2019
Vietnam - Hongkong B2B Rice Trade Networking 2019
Previous
Next
26/08/2022
Rice
Vietnam
Thailand
India
Pakistan
5% Broken
393 0 418 1 338 0 363 0
25% Broken
378 0 397 1 328 0 345 0
100% Broken
383 0 431 1 328 0 338 0

From 11/08/2022-18/08/2022
(VND/kg)

Rice
Max Price
Average
+/- Weekly
Paddy in the field
      5.650        5.457  +21 
Paddy at the warehouse       6.950        6.429  +4 
Brown rice grade 1       8.550        8.358  -86 
Milled rice grade 1        9.150        8.813  -119 
5% broken
      9.200        8.864  -68 
15% broken
      8.850        8.667  -75 
25% broken
      8.650        8.417  -92 
Broken 1/2       8.400        8.207  -7 
Bran
      8.200        8.032  -118 

Exchange Rate

26/08/2022
Currency Code Currency Name Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,87
EUR Euro 1,00
IDR Indonesian Rupiah 14810,71
INR Indian Rupee 4,47
MMK Burmese Kyat 56,11
MYR Malaysian Ringgit 79,87
PHP Philippine Peso 2099,22
PKR Pakistani Rupee 220,52
THB Thai Baht 36,12
VND Vietnamese Dong 23346,89