Thủ tuc chấm dứt quyền hội viên

 1. Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội có đơn gửi cho Ban Chấp hành. Quyền và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Chấp hành ra thông báo chấp thuận.
 2. Hội viên bị khai trừ trong trường hợp:
  • Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Hiệp hội;
  • Vi phạm nghiêm trọng Ðiều lệ này và các quy định của Hiệp hội;
  • Không đóng hội phí trong vòng 60 ngày, kể từ khi Hiệp hội thông báo lần thứ 2;
  • Vi phạm pháp luật.
 3. Hội viên bị khai trừ khi có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành tán thành. Quyết định khai trừ hội viên có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hiệp hội ký.
 4. Ban Chấp hành thông báo danh sách hội viên xin ra khỏi Hiệp hội và hội viên bị khai trừ cho tất cả các hội viên khác.
The 1st Best Vietnam Rice Contest
The 1st Best Vietnam Rice Contest
The 1st Best Vietnam Rice Contest
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
Previous
Next
01/02/2023
Rice
Vietnam
Thailand
India
Pakistan
5% Broken
473 0 493 0 440 0 483 0
25% Broken
453 0 479 0 427 0 458 0
100% Broken
n/a 0 463 0 n/a 0 471 0

From 12/01/2023-19/01/2023
(VND/kg)

Rice
Max Price
Average
+/- Weekly
Paddy in the field
      6.450        6.229               –  
Paddy at the warehouse       7.750        7.050               –  
Brown rice grade 1     10.300        9.988  -96 
Milled rice grade 1      11.600      10.863  +13 
5% broken
    10.400      10.254  +7 
15% broken
    10.200      10.008  +8 
25% broken
    10.100        9.775  +8 
Broken 1/2       9.200        8.914               –  
Bran
      8.350        8.054  -11 

Exchange Rate

01/02/2023
Currency Code Currency Name Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 6,74
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 14985,84
INR Indian Rupee 81,85
MMK Burmese Kyat 2099,78
MYR Malaysian Ringgit 4,27
PHP Philippine Peso 54,43
PKR Pakistani Rupee 267,98
THB Thai Baht 32,93
VND Vietnamese Dong 23426,59