Thủ tuc chấm dứt quyền hội viên

 1. Hội viên tự nguyện xin rút khỏi Hiệp hội có đơn gửi cho Ban Chấp hành. Quyền và nghĩa vụ của hội viên sẽ chấm dứt sau khi Ban Chấp hành ra thông báo chấp thuận.
 2. Hội viên bị khai trừ trong trường hợp:
  • Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Hiệp hội;
  • Vi phạm nghiêm trọng Ðiều lệ này và các quy định của Hiệp hội;
  • Không đóng hội phí trong vòng 60 ngày, kể từ khi Hiệp hội thông báo lần thứ 2;
  • Vi phạm pháp luật.
 3. Hội viên bị khai trừ khi có 2/3 (hai phần ba) số ủy viên Ban Chấp hành tán thành. Quyết định khai trừ hội viên có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Hiệp hội ký.
 4. Ban Chấp hành thông báo danh sách hội viên xin ra khỏi Hiệp hội và hội viên bị khai trừ cho tất cả các hội viên khác.
The 1st Best Vietnam Rice Contest
The 1st Best Vietnam Rice Contest
The 1st Best Vietnam Rice Contest
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
National trade promotion delegation in the Philippines
Previous
Next
20/09/2023
Rice
Vietnam
Thailand
India
Pakistan
5% Broken
618 0 608 0 n/a 0 598 -10
25% Broken
603 0 552 0 n/a 0 533 -5
100% Broken
n/a 0 466 0 n/a 0 508 -10

From 31/08/2023-07/09/2023
(VND/kg)

Rice
Max Price
Average
+/- Weekly
Paddy in the field
      8.150        7.868  -211 
Paddy at the warehouse       9.850        9.158  -83 
Brown rice grade 1     12.400      12.217  -429 
Milled rice grade 1      14.700      14.400  -350 
5% broken
    14.500      14.014  -550 
15% broken
    14.300      13.767  -567 
25% broken
    14.100      13.467  -567 
Broken 1/2     11.700      11.307  -200 
Bran
      7.550        7.314  -71 

Exchange Rate

14/08/2023
Currency Code Currency Name Units per USD
CNY Chinese Yuan Renminbi 7,25
EUR Euro 0,92
IDR Indonesian Rupiah 15320,08
MYR Malaysian Ringgit 4,58
PHP Philippine Peso 56,84
KRW South Korean Won 1336,37
JPY Japanese Yen 145,30
INR Indian Rupee 83,17
MMK Burmese Kyat 2101,76
PKR Pakistani Rupee 287,90
THB Thai Baht 35,24
VND Vietnamese Dong 23863,23